Kanner vun hei a vun do

Eng Interkulturell Ausstellung
fir eis all méi bekannt matenen ze maachen.

En rentrant d'Eicherfeld nous avons visité l'exposition "Kanner vun hei a vun do" dans le bus près de l'école de Beggen.

 [1996-97 nr.4 ][journal Zeitung ][...emportuguês]