classe préscolaire
1996-97 à Eich

Spillschoul vun Eech 1996-97
Schoulmeeschter : Monsieur Jeannot Scheitler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joer:
*Macedo Goncalves Sabrina

*Reifenberg Tom
*Rippinger Sandy
*Couto PintoLindorfo
*Franco Fernandes Josiane
*Gomes Ferreira Daniel
*Kopecky Daniel

1. Joer:
*Peitsch David
*Dorban Kevin

*Alfonso Sousa Nadia
*De Almeida Soares Jorge Junior
*Reifenberg Kim

 [1996-97 nr.4 ][journal Zeitung] [école][localité*Ort*localidade]