Wie sagen's unsere Kinder
Froe vu Kand zu Kand
am Schoulfach"Education Sexuelle"

 5. Schouljoer vu Lëtzebuerg-Eech
primnill.luxembourg@ecole.lu
Schoulmeeschter: Gast Nilles
gaston.nilles@ci.educ.lu
Sendung vum 18. Februar 1998 um 100,7 FM
Opnahm: 5.2.98

Hues du eng Fro?


Dréck op eis Adress a schreiw eis së!
primnill.luxembourg@ecole.lu
Mir äntweren


1. Deel: Vum klenge Kand bis zum Erwuessenen
A1) Wat hun d'Leit fréier geäntwert, wann een si gefrot huet, wéi d'Kanner op d'Welt kéimen?
A2) Wéi kommen d' Kanner op d'Welt?
A3) Wat maache Kanner, wann së eppës wëllen iwwert d'Sexualitéit gewuer gin?
A4) Wou gesäit ee, bei klenge Kanner, dën Ënnerscheed zwëschen engem Jong a engem Meedchen?
A5) Fiirwat spille Jongen a Meedercher, Papp a Mamm, wann së kleng sin?
A6) Wat ännert séch wa kleng Meedercher grouss gin?
A7) Fiirwat gin dann iwwerhaapt d'Hëfte méi breed?
A8) Wat ännert sech, wann ë Jong ë Mann gët?

2. Deel D'Geschlechtorganer vu Fra a Mann
B10) Fiirwat sin d'Geschlechtsdeler vun der Fra bannendran am Kierper?
B11) Wéi dachs spréngt aus engem Ärstack eng Ezell eraus?
B12) Wat geschitt wann d'Ezell nët befrucht gët?
B13) Wat maachen d'Medercher an d'Fraen, datt d'Kleder nët bluddeg gin?
B14) Hun d'Jongen an d'Männer och Ärstäck?
B15) Fiirwat sin dë Männer hir Hueden nët am Kierper bannendra geschützt?


3. Deel: Befruchtung , Léift a Geschlechtsakt
C17) Wéi gët ë Kand am Bauch vun der Mamm programméiert?
C18)
C19) Woru gesäit een, datt zwe Leit sech gären hun?
C20) Fiirwat këssen d'Leit sech esou gär?
C21) Wéi fonktionéiert ët, wann de Penis steif gët?
C22) Wat ännert séch, wa Leit, déi frou matenee sin, séch léiw kucken oder sech léif beréiren?
C23) Fiirwat gin d'Leit meeschtens an d'Bett wann së frou matenee sin an e Geschlechtsakt maache wëllen?
C24) Wat maachen d'Leit, wann së ee Geschlechtsakt maache wëllen, awer ke Kand wëllen?
C25) Wat mecht esou eng Pëll?


4. Deel: Schwangerschaft a Gebuurt
D27) Wéi ëntstin Zwillingen déi gënee d'selwecht ausgesin?
D28) Wéi entstin Zwillingen, déi sech gläiche wéi 2 Bridder?
D29) Wéi kritt den Embryo eppës am Bauch vun der Mamm z'iessen?
D30) Fiirwat dréit sech d'Kand virun der Gebuurt am Bauch vun der Mamm ëm, datt ët mam Kapp no ënne steet?
D31) Fiirwat hun d'Frae wéi, wann ë Kand op d'Welt kënnt?
D32) Fiirwat heescht e Kaiserschnëtt, Kaiserschnëtt?
D33) Fiirwat soll de Papp bei der Gebuurt derbäi sin?
D34) Fiirwat huet d'Kand esou eng glëtscheg Crème op der Haut, wann ët op d'Welt kënnt?
D35) Fiirwat kréien d'Kanner der Mamm hir Broscht?
D36) Gët ët och Kanner déi d'Broscht nët kréien?

5. Deel: Froën déi iwwer Internet gestallt goufen:
E37)

0a, 23'' Text: Speaker

Wie sagen's unsere Kinder?
Froe vu Kand zu Kand
am Schoulfach "Education Sexuelle"

Déi international Schoulkanner aus dem 5. Schouljoer vun Eech, stellen een dem anere Froe, fir hirt d'Wëssen wat së an der Sexualerzéiung bei hirem Schoulmeeschter dem Här Gast Nilles, geléiert hun, zë testen.

Si probéiren dëst, esou gudd ët geet, op Lëtzebuerjhësch ze man.

 0b, 73'' Musek CD, Pierre Perret, Le zizi

1. Deel: Vum klenge Kand bis zum Erwuessenen


0c, 18'' Text: Gast Nilles

De Kanner hir Eltere kommen nët nëmmen vu Lëtzebuerg, mä och aus Portugal, Italien an aus Spuenien.

Dat schléit sech natirlech och an hiiren Erfahrungen op dëm Gebitt vun der Sexualerzéiung erëm.

An obschon trotzdem alles d'selwecht as, as ët awer vu Mënsch zu Mënsch verschidden. tous différents- tous égaux
as de Slogan vum Joër géint de Rassismus


A1, 35'' Fro: Catherine

Wat hun d'Leit fréier geäntwert, wann een si gefrot huet, wéi d'Kanner op d'Welt kéimen?

Vic "Ech hu keng Zäit", well së nët wousste wéi ët genau wier.

Catherine "De Storch huet së bruecht"

Sergio "Si wuessen am Kabes "

Ricardo Sii si vum " petit Jesus"

Filipe "De Papp as së op Lissabon sichegaang"

Vanessa "A Spuenien wuessen së an enger Rous"

André "Méng Mamm sot, si hätt mech an der Klinik kaaft."

 Zréck bei d'Froën


A2, 10'' Fro: Vic

Wéi kommen d'Kanner op d'Welt?

Vanessa

Si wuessen am Bauch vun der Mamm a kommen, no 9 Méint, duurch d'Scheed op d'Welt.

 Zréck bei d'Froën


A3, 18'' Fro: Sergio

Wat maache Kanner, wann së eppës wëllen iwwert d'Sexualitéit gewuer gin?

Ricardo

Si froen hir Komeroden. Déi wëssen och nëmmen alles hallef.
Besser si froen hir Elteren oder hire Schoulmeeschter an d'Léierin.
Si kënnen ët awer och a Bicher, a Filmer oder op CDe, fannen.

 Zréck bei d'Froën


A4, 12'' Fro: Catherine

Wou gesäit ee, bei klenge Kanner, dën Ënnerscheed zwëschen engem Jong a engem Meedchen?

Vanessa

Bei klenge Kanner kuckt een einfach zwëschen de Been; bei de Jonge gesäit een de Penis an den Huedesaak, a bei de Meedercher eng Scheed.

 Zréck bei d'Froën


A5, 15'' Fro: Filipe

Fiirwat spille Jongen a Meedercher, Papp a Mamm, wann së kleng sin?

Vanessa

Am Spillen maachen si wéi déi Grouss; si trainéiren, fir spéider daat zë kënne, wat si als grouss Leit maache mussen.

 Zréck bei d'Froën


A6, 16'' Fro:Vic

Wat ännert séch wa kleng Meedercher grouss gin?

Vanessa

D'Brëscht fänken un ze wuessen;
si kréien schon Hoer ënnert d'Ärm a bei d'Scheed;
d'Hëffe gi méi bred;
si kréien d'Period a si hu schon éng grouss Verantwortung.

 Zréck bei d'Froën


A7, 7'' Fro: Ricardo

Fiirwat gin dann iwwerhaapt d'Hëfte méi breed?

André

Fir datt Kanner, wann së op d'Welt komme, besser duurch d' Becke kommen.

 Zréck bei d'Froën


A8, 16'' Fro:Catherine

Wat ännert sech, wann ë Jong ë Mann gët?

Sergio

-Um ganze Kierper wuesse méi Hoer;
-e kritt ë Baart;
-e kritt méi éng donkel Stëmm, well d'Stëmmbänner méi laang gin;
-e wiist an alles wiist matt;
-de Soom wiist a séngen Hueden;

 Zréck bei d'Froën


 A9, 28'' Musek CD:Erste allgemeine Verunsicherung: Rapunzel, die Erste

2. Deel D'Geschlechtorganer vu Fra a Mann

 

B10, 13'' Fro:Ricky

Fiirwat sin d'Geschlechtsdeler vun der Fra bannendran am Kierper?

Vic

-Si sin do am bäschte geschützt;
-d'Beckeschanke si ronderëm;
-dat klengt Kand huet direkt déi richteg Temperatur fir sech ze ëntwéckelen.

 Zréck bei d'Froën


B11, 15'' Fro: André

Wéi dachs spréngt aus engem Ärstack eng Ezell eraus?

Catherine

-All zwe Méint.
Well ët awer zwe Ärsteck sin, kënnt ofwiesselnd all 2 Méint aus engem aneren eng Ezell.
Dofir kréien d'Fraen all Mount d'Period wa ke Kand an der Gebärmutter wiist.

 Zréck bei d'Froën


B12, 14'' Fro: Filipe

Wat geschitt wann d'Ezell nët befrucht gët?

Vic

D'Blutt spullt dann all 28 Deeg déi Schläimhaut, déi sech an der Gebärmutter fir e Kand preparéiert huet, zur Scheed eraus; dat as d'Period.

 Zréck bei d'Froën


B13, 11'' Fro: Ricardo

Wat maachen d'Medercher an d'Fraen, datt d'Kleder nët bluddeg gin?

Vanessa

Si leen sech eng Bind an dë Slip oder stiechen sech ën Tampon an d'Scheed. Deen Tampon suckelt dann d'Bludd op.

 Zréck bei d'Froën


B14, 8' Fro: Vic

Hun d'Jongen an d'Männer och Ärstäck?

Ricardo

Nee sii hun dofir Hueden am Huedesak; do wiist jo och de Som.

 Zréck bei d'Froën


B15, 6'' Fro: Sergio

Fiirwat sin dë Männer hir Hueden nët am Kierper bannendra geschützt?

Ricardo

Well së musse kill bleiwen.

 Zréck bei d'Froën

 B16, 203'' Musek CD: Klaus Lage Band, 1000 und 1 Nacht (Zoom)

3. Deel: Befruchtung , Léift a Geschlechtsakt

C17, 19'' Fro: André

Wéi gët ë Kand am Bauch vun der Mamm programméiert?

Filipe

Wann eng Somzell an d'Ezell erakënnt, da verschmëlzen déi zwou Zelle mateneen.
An deem Moment as de Programm vum Kand festgeluegt; watfir éng Afaarw ët krit, watfir éng Hoer; weem ët gläicht asw.

 Zréck bei d'Froën

C18, (kéng Fro)


C19, 20'' Fro:Vic

Woru gesäit een, datt zwe Leit sech gären hun?

Vanessa

-Well së gäre vill beieneen sin;
-si gin zesumme spadséiren,
-si sëtzen no zesummen ;
-si këssen sech
-si laachen, si si frou mateneen
-si wëlle sech ëmmer besser kenneléieren
-si schenken sech kleng a grouss Kadoën

 Zréck bei d'Froën


C20, 19'' Fro:Filipe

Fiirwat këssen d'Leit sech esou gär?

Catherine

-An de Lëpsen hun d'Mënschen e ganz gudd Taaschtgefill.
-Si wëssen daat nët méi genee, mä si sichen sech un dat gudd Gefill zë erënneren, wat së hate, wéi së vun hirer Mamm gefiddert goufen an un hiirer Broscht hun därfe suckelen.

 Zréck bei d'Froën


C21, 11'' Fro: Vanessa

Wéi fonktionéiert ët, wann de Penis steif gët?

Vic

Wann dë Mann oder ë Jong opgereegt sin weent enger Fra, da schéisst Blut an de Penis,

an dee riicht sech op, wéi ë mëlle Schlauch wou Waasserdrock droppkënt.

 Zréck bei d'Froën


C22, 16'' Fro: André

Wat ännert séch, wa Leit, déi frou matenee sin, séch léiw kucken oder sech léif beréiren?

Sergio

-Hir Geschlechtsdeeler gi besser durchbludd
-si si ganz opgereegt an d'Glidd gët steif
-wann d'Fra sech freet fir bei dë Mann ze kommen, gët hir Scheed glaat.

 Zréck bei d'Froën


C23, 17'' Fro: Catherine

Fiirwat gin d'Leit meeschtens an d'Bett wann së frou matenee sin an e Geschlechtsakt maache wëllen?

Ricardo

-Do gin së nët gestéiert,
-ët as gemütlech an intim,
-ët as schéi mëll a waarm wann si sech ausdin.
-Si wëlle keng Zuschauer.

 Zréck bei d'Froën


C24, 17'' Fro:Filipe

Wat maachen d'Leit, wann së ee Geschlechtsakt maache wëllen, awer ke Kand wëllen?

Sergio

-Si maachen e Gummi iwwert d'Glidd an da bleiwt de Som doran hänken.
-Ët gët der, déi huelen all Dag eng Pëll
-den Dokter kann eng Spiral an d'Gebärmutter setzen.

 Zréck bei d'Froën


C25, 8'' Fro: Vic

Wat mecht esou eng Pëll?

André

Do sin Hormonen dran.-
Déi maachen, datt d'Ärsteck nët opsprangen an also kéng Ezell erausloossen.

 Zréck bei d'Froën

 C26, 187'' Musek CD: Ënnerwee : Bei mir as ët schéin

 

4. Deel: Schwangerschaft a Gebuurt

D27, 17'', Fro: André

Wéi ëntstin Zwillingen déi gënee d'selwecht ausgesin?

Catherine

Wann déi éischt Ezell sech zesummen zitt fir sech ze verduebelen, kënnt ët fir, datt së sech ganz an zwe deelt.
Dann huet een zwou Ezelle mat demselwechte Program, an ët wuessen 2 déiselwecht Kanner.

 Zréck bei d'Froën


D28, 17'', Fro: Ricardo

Wéi entstin Zwillingen, déi sech gläiche wéi 2 Bridder?

Vic

Hei sin zwou verschidden Ezelle mateneen aus dem Ärstack gesprongen.
Si hun déi selwecht Elteren, mä nët genau desälwechten Ierwprogramm.

 Zréck bei d'Froën


D29, 16'' Fro: André

Wéi kritt den Embryo eppës am Bauch vun der Mamm z'iessen?

Catherine

-Ë brauch guer näischt z'iessen. Ën hängt mat der Nuebelschnouer un der Plazenta fest, déi an der Gebärmutter as.
-Ën hëllt do aus der Mamm hirem Blutt Nährstoffer direkt a säi Blutt eran.

 Zréck bei d'Froën


D30, 17'', Fro:Sergio

Fiirwat dréit sech d'Kand virun der Gebuurt am Bauch vun der Mamm ëm, datt ët mam Kapp no ënne steet?

Filipe

De Kapp as dat déckst um klenge Kand. Domat dréckt Kand d'Scheed auseneen. Déi gët grad virun der Gebuurt extra mëll a ka ganz weit gin.

 Zréck bei d'Froën


D31, 11'' Fro: André

Fiirwat hun d'Frae wéi, wann ë Kand op d'Welt kënnt?

Vic

Daat si Krämp an de Muskele vun der Gebärmutter; déi zitt sech ganz stark zesumme fir d'Kand duurch d'Scheed erauszedrécken.

 Zréck bei d'Froën


D32, 8'' Fro: Vanessa

Fiirwat heescht e Kaiserschnëtt, Kaiserschnëtt?

Catherine

Ën heescht esou nom réimësche Kaiser Julius Caesar. De soll den éischte gewiescht sin den esou op d'Welt koum.

 Zréck bei d'Froën


D33, 10'' Fro: Vic

Fiirwat soll de Papp bei der Gebuurt derbäi sin?

Ricardo

-fir sénger Fra Courage zë maachen
-Hie wëllt erliewe, wéi säi Kand op d'Welt kënnt.
-Hie wëllt säi Kand genau esou fréi gesin, wéi séng Fra.

 Zréck bei d'Froën


D34, 8'' Fro: Vanessa

Fiirwat huet d'Kand esou eng glëtscheg Crème op der Haut, wann ët op d'Welt kënnt?

Vic

Fir datt d'Kand während denen néng Méint am Fruuchtwaasser nët opweecht.

 Zréck bei d'Froën


D35, 22'' Fro:Vic

Fiirwat kréien d'Kanner der Mamm hir Broscht?

Catherine: -An der Broscht vun der Mamm as vun der Gebuurt u Mammemëllech.

Ricardo: -T'as dat bescht wat ët gët fir kléng Kanner.

André -Déi as ëmmer op der richteger Temperatur.

Vanessa -Do as alles drann, wat ë Puppelche brauch fir am Ufank ze wuessen.

Sergio -D'Kanner schmuse beim Drénke mat der Mamm hiirer waarmer, mëller Haut.

Filipe -Si héiren d'Härz klappen

 Zréck bei d'Froën


D36, 14'' Fro: Sergio

Gët ët och Kanner déi d'Broscht nët kréien?

Vanessa

Wann d'Mamm hinnen d'Broscht nët ka gin, da kréien së Kéimëllech aus enger Suckelfläsch ze drénken. Dës Mëllech as der Mammemellech nogemaach.
Esou kënnen och d'Pappen de Kanner zë drénke gin.
D'Haaptsaach sin hun een de frou mat hinnen as.

 Zréck bei d'Froën

 D37, 83" Musek CD: Spice Girls, Mama, no 3min40' opblenden an 83 " huelen

5. Deel: Dir kënnt froen iwwer Internet

Wann dir elo nach Froen zu dësem Thema hutt, kënnt Dir eis se iwwert Internet stellen.
Do fand Dir och dës Froen a kënnt Iech së erausdrécken.
Eis home-page fand der beim RESTENA.LU ënner
école primaires:
"Luxembourg classe Nilles."

Durno schreiwt är Fro an ën e-mail. Dir fand d'e-mail Adress op eiser home-page:

Mir soen Iech së eng Kéier:

primnill.luxembourg@ecole.lu

Dir kritt op all Fro bestëmmt eng Aentwert

 D40, Bis Schluss Musek CD Michel Sardou, Maladie d'amour

Musek an dëser Sendung:

73"-Pierre Perret,le Zizi , EMI 0 7243 8 23349 2 7
28"-Erste allgemeine Verunsicherung, Rapunzel die Erste, 568- 7 91102 2
203"- Klaus Lage, 1000 und 1 Nacht (Zoom), 1C 538-7 94808 2
187"-Dicksy-Lentz(Ënnerwee), Bei mir as ët schéin, LIP CD 36
83"-Spice Girls, Spice, Mama, 7240 8 42174 2 B
- fin- Michel Sardou, Maladie d'Amour, 710503

[journal Zeitung ][sciences][luxembourgeois]