Lëtzebuergësch

 Eis Artikelen an der Zeitung "Moiën!" sin a 4 Sproochen.
Hei fand Dir wat mir op lëtzebuergësch schreiwen.
(Wëllt dir lëtzebuergësch héieren, da clickt op den haut-parleur. Ën as nach nët do!)

 Drauwelies op der Musel Catherine & Vanessa mat TEO  Danz a Musek (Reportage)
Op der Musel Patrick Den Tuurm vu Babel G.Nilles
 Internet op Pabeier?[Gast Nilles ]  "Jéinesch"
ancienne langue secrète des marchands de draps de Weimerskirch.
 Fuesend (Cathy) Education Sexuelle:
Froë vu Kand zu Kand
(Schoulen op Antenn)

 [journal Zeitung ]